Zarządzanie nieruchomościami

Zgodnie z artykułem 184b Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji oraz czynności, mających na celu utrzymanie podgalających zarządowi obiektów w stanie niepogorszonym oraz bieżące administrowanie i zapewnianie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej.
Zarządca nieruchomości, któremu zlecone zostało zarządzanie musi zapewniać kompleksową opiekę nad powierzonym budynkiem i przylegającym do niego terenem. Do zadań które musi wykonywać podmiot zarządzający należy między innymi prowadzenie książki obiektu budowlanego i innej dokumentacji technicznej, zlecanie koniecznych do wykonania prac remontowych oraz konserwacyjnych, a także zlecanie okresowych przeglądów instalacji budynku. Poza wymiennymi czynnościami do zadań zarządcy czy administratora należy również bieżąca obsługa techniczna budynku oraz kontrola nad firmą sprzątającą zajmującą się utrzymywaniem czystości. Zarządca jest również podmiotem reprezentującym właściciela lub właścicieli nieruchomości i w ich imieniu negocjuje i zawiera umowy z firmami zewnętrznymi, na przykład dostawcami mediów.
Zarządcą nieruchomości jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. Do końca grudnia 2013 roku osoba, która miała zarządzać nieruchomością miała posiadać licencję zawodową oraz wyższe wykształcenie. Musiała ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz odbyć praktyki zawodowe.
Obecnie wymagane jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz odbycie kursu kwalifikacyjnego, kończącego się egzaminem.

Przeczytaj więcej na e-metalhurt.com.pl